คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ประมวลรายวิชา ติดต่อสอบถามหรือส่งงาน ครูผู้จัดทำ
พบกับครูผู้สอน<<<คลิกที่นี่เพื่อพบกับครู
ข้อแนะนำสำหรับผู้เรียน

      ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สื่อประสมอิเล็กทรอนิกส์  วิชา การสร้างสื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)   ซึ่งเป็นวิชาที่จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การสร้างสื่อ CAI  สื่อนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
ภายในประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้  จำนวน 6 หน่วย ในแต่ละหน่วย
จะมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) หลากหลายชนิด
ให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความถนัดหรือความสนใจ  เช่น ใบความรู้  สื่อ CAI  
ไฟล์วีดิทัศน์การสาธิต เป็นต้น  หลังจากที่ศึกษาเนื้อหาครบแล้วจะมีใบมอบหมายงาน
ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติและทดสอบความรู้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องทำ่กิจกรรมให้ครบ
ทุกกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ เพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน
       การประเมินผลการเรียนรู้ จะประเมินจากกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติระหว่างเรียน
ฉะนั้นขอให้ผู้เรียนตั้งใจศึกษา และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
      วิธีการเรียนรู้ เริ่มต้นด้วยการทำการทดสอบก่อนเรียน
ศึกษาหน่วยการเรียนรู้
จากหน่วยที่ 1 - 6  ตามลำดับ เมื่อศึกษาจบครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้วให้ผู้เรียน
สร้างชิ้นงานตามใบมอบหมายงานและทำการทดสอบหลังเรียน

โรงเรียนชลกันยานุกูล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาี เขต 18  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี