คำชี้แจง
      ใบมอบหมายงานนี้เป็นการทดสอบทักษะภาคปฏิบัติการออกแบบและสร้างสื่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาบทเรียนครบทั้ง  6 หน่วยการเรียนรู้แล้ว
เพื่อทดสอบความสามารถในนำ้โปรแกรม Adobe Captivate 3 ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
โดยให้ผู้เรียน วางแผน ออกแบบ และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการนำความรู้
ทักษะปฏิบัติ จากการศึกษาที่ผ่านมาบวกกับความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนมาประยุกต์ใช้้
ในการสร้างสรรค์สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจตามองค์ประกอบ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

คำสั่ง
     1. ให้ผู้เรียนวางแผนการสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และจัดทำแบบเสนอโครงงาน
เพื่อขออนุมัติในการสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
     2. ให้สร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เสนอเนื้อหาสาระตามความสนใจของผู้เรียน
สำหรับรูปแบบในการนำเสนอเนื้อหา จะใช้รูปแบบแบบใดก็ได้ ตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
ความยาวของเนื้อหาทั้งหมดไม่น้อยกว่า 25 สไลด์
     3. ให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบของบทเรียนจำนวนอย่างน้อย 5 ข้อ
     4. เมื่อจัดทำผลงานเสร็จให้ส่งออกชิ้นงาน ในรูปแบบ Flash และ Standalone
พร้อมเขียนไฟล์ผลงานที่จัดทำ ลงแผ่นซีดีรอม
     5. จัดทำคู่มือการใช้และนำเสนอผลงาน

กำหนดการส่งงาน
      นักเรียนมีเวลาในการทำงานตามใบมอบหมายงานนี้ เป็นเวลา 12 ชั่วโมง เมื่อจัดทำผลงาน
เสร็จเรียบร้อยให้นัดหมายครูและนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

การประเมินผล
     1. นักเรียนทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด
     2. นักเรียนสร้างชิ้นงานได้ถูกต้องตามที่กำหนด