โครงงานคอมพิวเตอร์
   ใบมอบหมายงาน
แบบเสนอโครงงาน
   แบบฟอร์มเสนอโครงงาน
   ตัวอย่างแบบเสนอโครงงาน
  
เขียนผังงาน
   ตัวอย่างผังงาน   
ผังโครงสร้างเนื้อหาบทเรียน
   ตัวอย่างผังโครงสร้างเนื้อหาบทเรียน   
เขียนสตอรี่บอร์ด                        

   แบบฟอร์มสตอรี่บอร์ด  
   ตัวอย่างสตอรี่บอร์ด
  
ตัวอย่างผลงานสื่อ CAI
  สุภาษิตคำพังเพย
การประเมินสื่อ CAI
  แบบประเมินสื่อ
               
กลับหน้าหลัก