ชื่อหน่้วย
สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)

ศึกษาเนื้อหาู้                           เลือกสื่อ
   ความหมายของCAI                      CAI

   องค์ประกอบสำคัญของCAI
           CAI

   ประเภทของCAI 
                          CAI

   โครงสร้างของCAI                        CAI

   ขั้นตอนการออกแบบCAI                CAI

   ข้อดีและข้อจำกัดของCAI              CAI
   

ตรวจสอบความเข้าใจ
  ใบมอบหมายงานหน่วยการเรียนรู้ที่ี่่ 1  เฉลย
  แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

กลับหน้าหลัก