ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

       บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI  ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า  
Computer Assisted Instruction  คำว่า Assist แปลว่า ช่วย  ส่วนคำว่า Instruction แปลว่า การสอน
นักการศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไว้ดังนี้
 
     ถนอมพร  (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
หมายถึง  สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร
์ในการนำเสนอของสื่อประสม อันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง  แผนภูมิ กราฟภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ และเสียงเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะใกล้เคียงกับการสอนจริง
ในห้องเรียน มากที่สุด โดยที่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะนำเนื้อหามาเสนอทีละหน้าจอภาพ โดยเนื้อหาความรู้ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะได้รับการถ่ายทอดในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ธรรมชาติและโครงสร้างเนื้อหา

      บูรณะ  สมชัย ได้ให้ความหมายบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่า
หมายถึง โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยครูสอน ทำหน้าที่เป็นสื่อการเรียนการสอนเหมือน
แผ่นใส (Transparent)  สไลด์ (slide)  หรือ วีดิทัศน์ (Video)  เพื่อใช้ประกอบการสอนเพื่อให้ผู้เรียน
เข้าใจง่ายในเวลาอันจำกัดและตรงตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนวิชานั้น

      วุฒิชัย   ประสารลอย  กล่าวว่า เป็นการจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอน
โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อช่วยถ่ายโยงเนื้อหาความรู้ไปสู่ผู้เรียน

      วิภา  อุตมฉันท์ กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นกระบวนการเรียนการสอน
โดยนำเอาสื่อคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการนำเสนอเนื้อหา เรื่องราวต่าง ๆ มีลักษณะเป็นการเรียน
โดยตรง และเป็นการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ คือ สามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์
ได้ช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบทเรียนที่สร้างขึ้น ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน เเรียกว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

      จากความหมายดังกล่าวข้างต้น จึงพอสรุปได้ว่า  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ ที่ออกแบบและสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถนำเสนอเนื้อหา
ได้ทั้ง ข้อความ ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว และเสียง  ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
โดยในแต่ละบทเรียนมีการนำเสนอองค์ความรู้ในลักษณะใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียน
มากที่สุดเป็นสื่อที่ออกแบบให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้

ให้คลิกปุ่มย้อนกลับ ที่แถบเครื่องมือข้างบน เพื่อกลับหน้าหลัก