องค์ประกอบสำคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


     บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการ ที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของสื่อ
ประเภทนี้ คือ

      1. สารสนเทศ (Information)  หมายถึง เนื้อหาสาระ (Content) ที่ผู้ผลิตพัฒนารวบรวบ
เรียบเรียงมาอย่างดีแล้วเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้  ซึ่งในลักษณะ
ของการนำเสนอนั้นอาจแตกต่างกันไป ตามแต่ละประเภทของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ออกแบบ
และเนื้อหานี่เองจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยแยกความแตกต่างระหว่างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กับเกมทั่วไป  ที่มุ่งแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลิน

       2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization) กล่าวคือ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จะต้องมีการยืดหยุ่นมากพอ ที่ผู้เรียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนได้
ซึ่งมีอยู่หลายลักษณะ เช่น การควบคุมเนื้อหา การควบคุมลำดับของการเรียน การควบคุมเวลาและการควบคุมการฝึกปฏิบัติหรือการทดสอบ

      3. การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) หรือ การโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ 
การโต้ตอบที่ดีจะต้องมีการคิดวิเคราะห์ออกแบบให้เหมาะสม  สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับบทเรียน
และเอื้อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

      4. การให้ผลป้อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback)  ตามแนวคิดของ สกินเนอร์ (Skinner)
การให้ผลป้อนกลับจะเป็นการเสริมแรง (Reinforcement) อย่างหนึ่ง  ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนได้เป็นอย่างดี  ลักษณะของการให้ผลป้อนกลับโดยทันทีจะช่วยแยกให้เห็นถึง
ความแตกต่างระหว่างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับสื่อการนำเสนออื่น คือการให้ผลป้อนกลับ
ในลักษณะของการประเมินความเข้าใจของผู้เรียน

ให้คลิกปุ่มย้อนกลับ ที่แถบเครื่องมือข้างบน เพื่อกลับหน้าหลัก