โครงสร้างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

       โครงสร้างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ คือ แบบเส้นตรง
(Linear) และ แบบสาขา (Branching)  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้                                                                     
 
       1. แบบเส้นตรง (Linear)  โครงสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเส้นตรง
มีรูปแบบคล้ายกับบทเรียนแบบโปรแกรม การนำเสนอเนื้อหาและแบบฝึกหัด จะนำเสนอเรียงต่อกันไป
เมื่อเข้าสู่บทเรียนแล้วผู้เรียนจะศึกษากรอบเนื้อหาต่าง ๆ  เป็นลำดับจากง่ายไปหายาก  ตั้งแต่เริ่มต้น
จนจบ  ผู้ออกแบบอาจประเมินการเรียนรู้ โดยแทรกกรอบคำถามหรือแบบฝึกหัดเป็นช่วงสั้นๆ  ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในกรอบแรกก่อนที่จะศึกษาในกรอบต่อไป  โครงสร้าง
แบบเส้นตรงนี้จะไม่ค่อยตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล   เนื่องจากผู้เรียนทุกคน
จะศึกษาเนื้อหาและทำแบบฝึกหัดเป็นลำดับขั้นตอนเดียวกันทั้งหมด

  ตัวอย่าง โครงสร้างบทเรียนแบบเส้นตรง

รูปแบบ เรียนตามลำดับจากง่ายไปยาก

รูปแบบ เรียนตามลำดับจากง่ายไปยากแต่ทดสอบความสามารถผู้เรียนก่อน


       2. แบบสาขา (Branching)  โครงสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาขาให้การยืดหยุ่น
ในการเลือกรูปแบบการเรียนและกิจกรรมการเรียนมากขึ้น  ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหา
และกิจกรรมในบทเรียนได้อย่างหลากหลายตามความสนใจ  ตัวอย่าง เช่น ผู้ออกแบบทดสอบ
พื้นฐานความรู้ผู้เรียนด้วยข้อสอบวัดระดับความรู้ (Placement Test)  เพื่อกำหนดระดับความรู้
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนที่ออกแบบไว้ การออกแบบเฟรมเสริมเนื้อหาเพื่ออธิบาย  ยกตัวอย่าง
ให้คำแนะนำหรือแสดงผลป้อนกลับที่หลากหลายรูปแบบ  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดค้น
แสวงหา  หรือเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจ  สามารถนำผู้เรียนไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้

  ตัวอย่าง โครงสร้างบทเรียนแบบสาขา

รูปแบบ เรียนแบบเน้นกิจกรรมตามความสนใจ
รูปแบบ เรียนแบบสำรวจเนื้อหาบทเรียนตามความสนใจ
รูปแบบ เรียนแบบเลือกเรียนเนื้อหากลุ่มใด ๆ ตามความสนใจ


ให้คลิกปุ่มย้อนกลับ ที่แถบเครื่องมือข้างบน เพื่อกลับหน้าหลัก