ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


       ขั้นตอนในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้พัฒนาหรือสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจำเป็นที่จะต้องศึกษาขั้นตอน
ในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติก่อนลงมือ
สร้างเพราะการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยไม่มีขั้นตอน การออกแบบที่
แน่ชัดนั้น นอกจากจะทำให้เกิดการเสียเวลาแล้วยังส่งผลให้ได้งานซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
หรือไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี 7 ขั้นตอน  ดังนี้

      1. การเตรียม (Preparation) ขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะทำการออกแบบ
บทเรียน ผู้ออกแบบจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของความชัดเจนในการกำหนดเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์  การรวบรวบข้อมูล การเรียนรู้เนื้อหา เพื่อให้เกิดการสร้างหรือระดมความคิด 
เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากตอนหนึ่ง  เพราะการเตรียมพร้อมในส่วนนี้จะทำให้ขั้นตอนต่อไป
ในการออกแบบเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

      2. การออกแบบบทเรียน (Design  Instruction) เป็นขั้นตอนที่ครอบคลุมถึงการทอน
ความคิด การวิเคราะห์งาน แนวคิดการออกแบบขั้นแรก การประเมินและการแก้ไขการออกแบบ  
เป็นขั้นตอนที่กำหนดว่าบทเรียนจะออกมาในลักษณะใด 

      3. การเขียนผังงาน (Flowchart  Lesson) คือ การอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม
การเขียนผังงานเป็นสิ่งสำคัญเพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดี จะต้องมีปฏิสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ
 
       4. การสร้างสตอรี่บอร์ด (Create  Storyboard) เป็นขั้นตอนของการเตรียมการนำเสนอ
ข้อความ ภาพ รวมทั้งสื่อในรูปแบบมัลติมีเดียต่าง ๆ ลงบนกระดาษ เพื่อให้การนำเสนอเป็นไป
อย่างเหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ สตอรี่บอร์ดนำเสนอเนื้อหา และลักษณะการนำเสนอขั้นตอน
การสร้างสตอรี่บอร์ด รวมไปถึงการเขียน สคริปต์ ที่ผู้เรียนจะได้เห็นบนหน้าจอ  ซึ่งได้แก่ เนื้อหา
คำถามผลย้อนกลับ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ ในขั้นนี้ควรจะมีการประเมินผล
และทบทวน

      5. การสร้างและการเขียนโปรแกรม (Program  Lesson) เป็นกระบวนการเปลี่ยน
สตอรี่บอร์ด ให้กลายเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การเขียนโปรแกรมนั้น หมายถึง การใช้โปรแกรม
ช่วยสร้าง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสร้างบทเรียน เช่น  Multimedia ToolBook  
Adobe Captivate 3  เป็นต้น ในขั้นตอนนี้ผู้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะต้องรู้จัก
เลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสม

       6. การผลิตเอกสารประกอบการเรียน (Produce Supporting  Material) เอกสาร
ประกอบการเรียน อาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คู่มือการใช้ของผู้เรียน   คู่มือการใช้ของผู้สอน คู่มือสำหรับการแก้ปัญหาเทคนิคต่าง ๆ  และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทั่ว ๆ ไป  ผู้เรียนและผู้สอน
มีความต้องการแตกต่างกันไป  ดังนั้นคู่มือสำหรับผู้เรียน และผู้สอนจึงไม่เหมือนกัน

       7. การประเมินและแก้ไขบทเรียน (Evaluate  and  Revise) ในช่วงสุดท้าย  บทเรียนและ
เอกสารประกอบทั้งหมด ควรที่จะได้รับการประเมิน โดยเฉพาะการประเมินในส่วนของ
การนำเสนอและการทำงานของบทเรียน ในส่วนของการนำเสนอนั้น ผู้ที่ควรจะทำการประเมิน
ก็คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบมาก่อน ในการประเมินการทำงานของผู้ออกแบบ
ควรที่จะทำการสังเกต พฤติกรรมของผู้เรียน ในขณะที่ใช้บทเรียนหรือสัมภาษณ์ผู้เรียน หลังการใช้บทเรียน

ให้คลิกปุ่มย้อนกลับ ที่แถบเครื่องมือข้างบน เพื่อกลับหน้าหลัก