ข้อดีและข้อจำกัดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


      บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อที่มีข้อดีหลายประการ ดังนี้

               
       1. ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เนื่องจากคอมพิวเตอร์นั้นมีการนำเสนอ
บทเรียนด้วยภาพ เสียง และการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนทำให้เกิดการอยากเรียนรู้สนุกสนาน
กับการเรียนตามแนวคิดของการเรียนรู้ในปัจจุบันที่ว่า “Learning is Fun” หมายถึง
การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก   

       2. ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนเอง  เป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้ประสบ
ผลสำเร็จในการเรียน  โดยคำนึงถึงหลักการของความแตกต่างระหว่างบุคคล

       3. ผู้เรียนได้เรียนเป็นขั้นตอนทีละขั้นตอนจากง่ายไปหายากซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน
ของกระบวนการเรียนรู้   ผู้เรียนจะรับเนื้อหาทีละน้อยจนกว่าจะบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้

       4. ประหยัดเวลาในการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นการเรียนแบบศึกษารายบุคคล  ผู้เรียน
สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง  มีการวัดและประเมินผลไปพร้อมกัน  สามารถช่วยผู้เรียนโดย
การจัดโปรแกรมเสริม

       5. คอมพิวเตอร์สามารถสอนมโนมติในบางเรื่องที่เข้าใจได้ยากให้เข้าใจง่ายขึ้น
เพราะมโนมติบางอย่างเข้าใจยากจากผู้สอนหรือตำรา
               
      6. ช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อนสามารถใช้เวลานอกเวลาเรียนในการฝึกฝนทักษะ
และเพิ่มเติมความรู้เพื่อที่จะปรับปรุงการเรียนของตนให้ทันผู้เรียนคนอื่นได้

      7. ผู้เรียนสะดวกและสามารถเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้โดยไม่จำกัดเวลา
และสถานที่
    
ข้อจำกัดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

       การสร้างหรือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีข้อจำกัดที่ต้องคำนึงถึง
เพื่อเตรียมการในการแก้ปัญหา  ดังนี้

      1. การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงพอควร  ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์

      2. ต้องอาศัยความคิดจากผู้ชำนาญการหรือผู้เชี่ยวชาญหลายด้านในการระดมความคิด

      3. ใช้เวลานานในการพัฒนา

      4. การออกแบบสื่อ  กระทำได้ยากและซับซ้อน

                           ให้คลิกปุ่มย้อนกลับ ที่แถบเครื่องมือข้างบน เพื่อกลับหน้าหลัก