ชื่อหน่้วย
โปรแกรม Adobe Captivate 3

ศึกษาเนื้อหา                        เลือกสื่อ
ทำความรู้จักกับโปรแกรม
 
  ความเป็นมา                           
 
  จุดเด่นที่สำคัญ                       
   ความสามารถของโปรแกรม       
   
ความต้องการระบบ                    
   
การติดตั้งโปรแกรม                   

ส่วนประกอบของโปรแกรม
   การเปิดและปิดโปรแกรม                 VDO
   ส่วนประกอบของโปรแกรม               VDO
   มุมมองและเครื่องมือ                       VDO

รูปแบบการสร้างชิ้นงานของโปรแกรม
   การจับหน้าจอ                        CAI  VDO
   การสร้างภาพยนตร์ตัวอย่าง     CAI  VDO
   การสร้างชิ้นงานอื่น ๆ
             CAI  VDO

ตรวจสอบความเข้าใจ
   ใบมอบหมายงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
   แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

กลับหน้าหลัก