ชื่อหน่้วย
การใช้งานโปรแกรม Adobe Captivat 3

ศึกษาเนื้อหา                       เลือกสื่อ
การใช้คำสั่งสร้างเนื้อหา
   Text Caption
                       CAI    VDO
   การกำหนด Time Line           CAI    VDO
   การบันทึกงาน                                VDO
   Text Animation                    CAI    VDO
   Image                                 CAI    VDO
   Rollover Caption                  CAI    VDO
   Highlight Box                       CAI    VDO
   Rollover Slidelet                   CAI    VDO
   Zoom Area                          CAI    VDO
   Rollover Image                    CAI    VDO
   Animation                           CAI    VDO
   flash Video                          CAI    VDO
   Mouse                                          VDO

การใช้คำสั่งสร้างปฏิสัมพันธ์
   Button                                CAI    VDO
   Text Entry                          CAI    VDO
   Click Box
                          CAI     VDO

ตรวจสอบความเข้าใจ
   ใบมอบหมายงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 3    แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
               กลับหน้าหลัก