ชื่อหน่้วย
เสียงประกอบสื่อ CAI

ศึกษาเนื้อหา                         เลือกสื่อ
   การบันทึกจากไมโครโฟน       CAI   VDO

   การใส่เสียงประกอบ               CAI   VDO

   เทคนิคการตัดต่อเสียง           CAI   VDO
 
  การกำหนดคุณสมบัติของเสียง
CAI   

ตรวจสอบความเข้าใจ
  ใบมอบหมายงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
   แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

               
กลับหน้าหลัก