ชื่อหน่้วย
การสร้างคำถามและแบบทดสอบ

ศึกษาเนื้อหา                        เลือกสื่อ
   การสร้างสไลด์คำถาม 8 แบบ
      Multiple Choice                 CAI   VDO
      True/False
                       CAI   VDO
      Fill-in-the-blank                 CAI   VDO
      Short-answer                    CAI   VDO
      Matching                          CAI   VDO
      Hot Spot                           CAI   VDO
      Sequence                          CAI   VDO
      Rating Scale                      CAI   VDO

   การสุ่มสไลด์คำถาม               CAI
   การจัดกลุ่มแบบทดสอบ         CAI
   การนำเข้าสไลด์คำถาม          CAI
   การกำหนดเงื่อนไขการสอบ
   CAI   

ตรวจสอบความเข้าใจ
   ใบมอบหมายงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

   แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

กลับหน้าหลัก