ชื่อหน่้วย
การเชื่อมโยงและการส่งออกชิ้นงาน

ศึกษาเนื้อหา                         เลือกสื่อ
   การตรวจสอบการเชื่่่อมโยง             VDO

   การส่งออกชิ้นงาน (Publishing Project)
      Flash                                CAI   VDO
      Adobe Connect                  CAI   
      Standalone                        CAI   VDO
      E-Mail                              CAI   
      Print                                 CAI   
      FTP                                 CAI   
      Preferrence
                      CAI   

ตรวจสอบความเข้าใจ

   ใบมอบหมายงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 6

   แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 6

กลับหน้าหลัก